JARNÍ SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ (06.04.2020)

Využijte této možnosti a odevzdejte vše nepotřebné při jarním mobilním svozu nebezpečných odpadů a odpadů určených ke zpětnému odběru. Při tomto svozu se budou vybírat tyto druhy odpadů: aku...

Historie obce Lhánice

První osady, které vznikaly byly pojmenovány po otci, nebo zakladateli rodu. Zakladatel naší osady se podle nepotvrzených údajů měl jmenovat Lhán. Členové jeho rodu si vybrali místo na břehu potoka Mohelničky, kde postavili své příbytky. Osada Lhánice přifařena jest odpradávna pod statek Mohelno, kam odváděli desátek a které bylo v držení několika knížat a rodů počínaje Jindřichem z Vartenberka až po rod Haugviců.

První zmínka o Lhánicích je z roku 1146, kdy stál v Mohylnu knížecí hrad. Jeho správu vykonával knížecí úředník-purkrabí. Další zmínka je datována z roku 1240. V roce 1304 je zaznamenaná zpráva o vypálení Mohylna a přilehlých osad po vpádu divokých Kumánců. Obyvatelé osady se uchylují do lesů. Celkem vypáleno 27 osad, které patří pod Třebíčský klášter. Roku 1349 je zmínka o paní Konstancii a synu Vilémovi, kterému patří okolní osady včetně zaniklé osady Bolešice (stávala v nynější trati, která se nazývá Boleniska) V roce 1398 je uvedena zmínka o osadě Haynycze, kdy osada čítá 20 příbytků. Roku 1400 byly Lhánice zasaženy válečnými útrapami mezi bratranci Prokopem a Joštem z Lucemburka. V roce 1460 jsou Lhánice v držení Bočka z Kunštátu, kterého uhání Vít z Kralic, že mu drží dědictví ve Lhánicích. V roce 1468 procházejí osadou vojska krále Matyáše, který táhl proti Třebíči. Roku 1472 pochoduje přes osadu 1500 vojáků Brandenburgů. Roku 1628 prodává panství včetně Mohelna a Lhánic Karel ze Žerotína. V únoru 1742 se v obci objevují husaři a žádají koně. Roku 1811 nechávají občané vystavět kříž na Hřízku. V červnu 1865 je osada celá zatopená po veliké průtrži a bouři. Rok 1866 je zapsán v kronice jako rok velmi špatný. Pomrzlo obilí na poli. Byl nedostatek potravin, bída a draho. V roce 1867 se v obci objevují Pruská vojska. Toho roku byla velká úroda na polích, co nikdo nepamatuje. V březnu 1869 jsou vysázeny lípy u Boží muky. Roku 1870 je v obci 35 domů a 238 obyvatel. Toho roku nechal Josef Horák z čísla 3 plechového Krista namalovati v Kuroslepech a 10 června je kříž přibit na zvoničku. V roce 1871 je provedena oprava zvoničky a střecha pobita plechem. V roce 1875 se začíná obec rozrůstat směrem na východ a jsou zde postaveny nové domy v části Kolonie (od čísla 36 po 51). Domy jsou stavěny z kamení a troplí. V roce 1876 je vysazen topol v Močítkách.

Roku 1882 bylo v obci uskutečněno poslední Vožení krále. Jednalo se o slavnost o Svatodušních svátcích, která se konala jednou za 7 roků, šlo o oslavu slunce a země jak uvádí učitel Bělík ve své knize, kde na slavnost vzpomíná nejmladší ze stárků a poslední účastník Josef Kavalec (1865). Na slavnost bylo zváno panstvo z okolních dvorů a důlní páni z Oslavan. Tak stará lhánická tradice vedla mládež k sebekázni a zdrženlivosti. Hospodáři si tak hleděli dobrému chovu koní a k jejich slavnostní reprezentaci. Polní práce se řídila termínem slavnosti. Ta přinášela užitek jak mravní tak hospodářský. Proč právě ve Lhánicích a proč jednou za sedm roků už se asi nedozvíme.

V roce 1890 obec čítá 272 obyvatel, výměra činí 350ha polí, 10 ha luk, 63 ha pastvin, 204 ha lesa.

Nová etapa obce je zahájena v roce 1889, kdy 3člená deputace přijíždí na zemský výbor ve složení Juránek František, Kavalec Josef, Štefan František a podávají stížnost na špatné hospodaření obce Mohelno. Poté je vyslán revizní zemský výbor, který má přezkoumat oprávnění stížnosti. Žádost o odloučení obce byla zaslána starostovi Mohelna Františku Mohelskému a Zemskému sněmu. Ten stížnosti vyhověl. Vychází nařízení Císařského dvora, aby samostatná volba ve Lhánicích provedena byla. V prosinci 1890 samostatná volba sboru: Juránek František, Janeček František, Pražák Josef, František Štefan, Josef Kratochvíl, Ondřej Veleba.

23. prosince 1891 je prvním starostou obce zvolen jednohlasně František Juránek z čísla 1, za prvního radního Josef Kavalec číslo 17, za druhého radního Josef Pražák číslo 23. Pečeť a razítko obce- Jelen a keř (v ovále, stejná barva jak Mohelno).

1892- první secí stroj v obci vlastní Karel Kratochvíl číslo 13. Toho roku rozhodla Obecní rada o postavení místní školy a byla podána žádost na c.k. školní radu. Dne 5. prosince dostává obec povolení zříditi jednotřídní školní expozitůru. Na stavbu bylo vybráno místo obecní pastoušky č. 25. Plány provedl Matěj Vítámvás z Mohelna. Na jaře roku 1893 byla zahájena stavba a 20 září je budova dokončena a schválena k užívání. 24.9- vysvěcení školy farářem Svobodou z Mohelna. Náklady činily 5100 zlatých. 3 listopadu je zahájena školní výuka, první učitel Jan Kolínský. Školu navštěvuje 41 žáků.

1898 je rokem založení SDH, jehož prvním starostou se stává Josef Hypr číslo 8 a velitelem Josef Kavalec č. 17. Toho roku je započato se stavbou silnice k Senoradům, která je dokončena o rok později. 1899 je postaven starostou Juránkem kříž za obcí, jež byl vysvěcen.

Na návrší za vesnicí jsou roku 1907 nalezeny popelnice, kosti, kamenné mlaty, úlomky a železný klíč zvláštního tvaru. Později na poli Ladislava Kostelníka kostrový hrob a zuby. Výzkum byl proveden v říjnu 1950. Jsou zde nalezeny i hroby žárové. Je zde nalezena keramika z doby bronzové a pohřebiště z období popelnicových polí.

Roku 1913 je do obce přivedena elektrika z elektrárny v Havránku patřící velkostatku Dukovany. Jsme jako první obec ze širokého okolí. 1919 přichází pozemková reforma, dvůr Kozýnek patřící hraběti Haugvitzovi o výměře 264 ha je rozparcelován. V roce 1920 je sbourané poslední roubené stavení a stodola. V roce 1921 je v obci 55 domů a 350 obyvatel. Roku 1922 je postaven a 23.7. odhalen pomník padlým v 1. svět. válce v Močítkách. Padlí z naší obce byli: Juránek Jan (1893), Macek Josef (1886), Hypr Jan (1892), Veleba Ondřej (1875), Puklický Josef (1895). V letech 1924-26 byly postaveny domy číslo 57-59. Roku 1926 je obec napojena na síť z elektrárny v Oslavanech pro nedostatečný výkon. Toho roku v dubnu je v provozu první radiopřijímač umístěný ve zdejší škole. Roku 1927 je sundána poslední došková střecha na domě číslo 28 u Valachů. V roce 1929 je v obci dokončena regulace potoka. Je vydlážděn rybník na návsi před domem Karla Pražáka č.23. Na vánoce započala velká zima jakou nikdo nepamatuje. Trvá do konce února a je až -32st. Po roce 1930 se začínají stavět nové domy v části Kolonie. Obec čítá 61 domů ve kterých žije 319 obyvatel. V červnu 1931 přišla vichřice a krupobití. Byla zničena veškerá úroda. Období okupace rok 1938 je pro naši obec obdobím strachu a napětí. V této těžké době je starostou obce František Navrátil. V roce 1939 je opraven kříž na Hřízku a je otočen směrem k cestě. Při bombardování Mohelna v roce 1945 je na Polánkách zabita Anna Mutlová. Poté přichází období nástupu komunistů, kdy lidé po válce věřili v lepší časy, ale skutečnost byla jiná.V roce 1949 je v obci zřízen obecní rozhlas (do té doby byly zprávy vybubnovávány).

Družstvo bylo založeno v roce 1957. Zpočátku nastala velká nedůvěra. Vstupuje 10 rolníků. Postupně se přidávají další, někteří nedobrovolně. V dubnu 1960 je uzavřena místní škola z důvodu malého množství žáků a nedostatku učitelů. Roku 1964 je postaven v objektu družstva čtyřřadý kravín.

Po roce 1970 přichází na obec aktivní starostové a začíná se v obci mohutně budovat. V roce 1972 je přestavena obecní radnice v čísle 3 na novou prodejnu potravin, kterou má v nájmu Jednota. Prodavačkou je Bohumila Mutlová. Obecní úřad nastěhován do zrekonstruované části bývalé prodejny. V roce 1973 je vybudována obcí nová silnice do Mohelna s čekárnou a autobus již do obce nezajíždí. Na místě starého rybníka v Močítkách je vybudována v akci Z nová požární nádrž, která slouží v letních měsících jako koupaliště. Pomník padlých je přestěhován na náves, na místo kde stával dům číslo 20.

Je zrekonstruována budova bývalé školy, kde je zřízena mateřská školka. Slouží pro děti i z okolních obcí. Svoz zajišťuje JZD. Po pár letech provozu se stěhuje do Kladerub. Budova pomalu chátrá. Byt je pronajímán místním mladým rodinám. Od roku 1980 přechází obec pod MNV Mohelno a končí éra budování a zvelebování obce. To trvá do prosince roku 1990, kdy se obec osamostatnila od Mohelna a má svůj Obecní úřad. Starostou se stává Květoslav Nováček. 

Starostové a jejich zástupci (místostarostové) obce:

1891 - 1898     Juránek František, Kavalec Josef
1898 - 1911     Kavalec Josef, Pražák Josef
1911 - 1914     Pijan Vincenc, Kavalec Josef
1915 - 1918     Gros František, Štefan František
1919 - 1923     Nováček František, Kavalec Josef
1923 - 1926     Pijan František, Juránek František
1926 - 1930     Macek František, Malý Antonín
1931 - 1938     Kavalec František, Chaloupka František
1939 - 1945     Navrátil František, Kavalec František
1945 - 1957     Malý Josef
1957 - 1958     Dvořáček Karel
1958 - 1960     Bureš Josef
1961 - 1971     Mutl František, Válek Emil
1972 - 1974     Pišín František, Valach Antonín
1974 - 1976     Brachetka Václav, Valach Antonín
1976 - 1979     Lučivňák Milan, Valach Antonín
1980 - 1990     sloučeno s Mohelnem - Brachetka Karel, Pišín Stanislav
1990 - 1994     Nováček Květoslav, Brachetka Jan
1994 - 1998     Nováček Květoslav, Ležák Vladimír
1998 - 2002     Staroba Pavel, Mutl Josef
2002 - 2006     Brachetka Jan, Ležák Josef
2006 - 2010     Brachetka Jan, Košťálová Marie
2010 - 2014     Ležák Josef, Loucký Jiří
2014 - 2015     Ležák Josef, Staroba Pavel
2016 - 2018     Ležák Josef
2018 - dosud   Treuová Alena, Košťál JanVývoj počtu obyvatel v obci Lhánice:

Rok : 1869 1880 1890 1900 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2006
Počet obyvatel: 238 267 272 313 329 319 259 245 230 191 166 152 154

A dále podrobněji:

Rok stav k 1.1. počet narozených počet úmrtí počet přihlášených počet odhlášených
2011 157 1 2   2
2012 154 1   2  
2013 157 4 4 6 7
2014 156   3 7 3
2015 157 2 3 5 1
2016 160 3 1   1
2017 161 4 2 1 1
2018 163 1 5 3 4
 2019  158        
Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.
status:
obec
NUTS 5 (obec):
CZ0634 591025
kraj (NUTS 3):
Vysočina (CZ063)
okres (NUTS 4):
Třebíč (CZ0634)
obec s rozšířenou
působností:
Náměšť nad Oslavou
 
historická země:
Morava
katastrální výměra:
6,47 km²
počet obyvatel:
162 (1.1.2018)
zeměpisná šířka:
49° 6' 37"
zeměpisná délka:
16° 13' 52"
nadmořská výška:
315 m
PSČ:
675 75
zákl. sídelní jednotky:
1
části obce:
1
katastrální území:
1
starostka:
Bc. Alena Treuová
adresa obecního úřadu:
Lhánice 25
67575
Mohelno
Virtuální Prohlídka czechpoint